Да изпълним заявките на клиентите по правилен начин, в определеното за това време, с максимално качество и с минималнп цена. С цел осигуряване на горепосоченото да се стремим към непрекъснато подобряване и развитие на производствените  процеси, към изпълнение на  необходимите изследователски и развойни дейности.